ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
25

• หญิง
27

รวม
52


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
34

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
11


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• แผนกวิชายานยนต์
5

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4

• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
5

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
8

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
10

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
1

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
5

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4
นางสาวสุดคนึง แก้ววี
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายรังสันต์ นุสติ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางสาวปราณี ธูปบูชา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางชนัญชิดา อินทร์สุ่ม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายนิรุต ปรีดาศักดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชายานยนต์นายสมชาย ฉัตรโพธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายไพศาล อ่อนสกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงนายวณิชโรจน์ สิงห์สุริยะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงนายประสิทธิ์ พรหมมินทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางสาวจีรวรรณ จันทร์ศิริ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวทุเรียน พรมมา
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางวลัยพร หอมทรัพย์
หัวหน้างาน งานการเงินนางชนิดาพา ปิ่นม่วง
หัวหน้างาน งานบัญชีนายปัญญา จันทร์เงิน
หัวหน้างาน งานพัสดุนางสาวสุกัญญา ลาเพ็ชร์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายสงคราม โฉมศรี
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนายยอดรัก ใจประเสริฐ
หัวหน้างาน งานปกครองนายธนา มหาการะเกตุ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายอดิเรก สุ่มแสนหาญ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายทศพล กาวิชัย
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวเกศรินทร์ ศรีจานเหนือ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายนิพนธ์ จริยาคุณา
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนางปราวินีย์ อ้อยฉิมพลี
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวประภาพร นาคพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Sonam Lhazom
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนุชนารถ พุ่มนาค
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเดือนเพ็ญ เรื่อศรีจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวหรรษา ดวงสุดา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวอรสา คำเอียม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายปรเมษฐ์ นิธากร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายชรินทร์ กระจ่างถิ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชายานยนต์นายเป็นหนึ่ง นุ่มทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชายานยนต์นายชัยชนะ กำเนิดผล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายธนศักดิ์ ปิ่นมณี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงนายเฉลิมพล แต่งรูป
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงนายอาณัติ โกสิงห์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงนายสมมาตร นามดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ประวีณา รักพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายวิเชียร ถ้วนถี่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายทองม้วน พระพิจิตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสมหมาย มงคล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายไชยา เขม้นเขตการ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)

นางสาววรรณาภา ยิ้มจู
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวสุพัตรา อรมัย
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวกาญจนา ปิ่นงาม
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวอัมภวัลย์ นฤหาย
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวนิรชา แซ่หลิ่ม
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวดารารัตน์ รักพงษ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวนุชนาถ ปั่นยวง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

นางสาวจิราวดี เขาแก้ว
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ