ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
27

• หญิง
26

รวม
53


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
37

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
9


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชายานยนต์
5

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
4

• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
7

• งานอาคารสถานที่
8

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
1

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
8

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
10

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
5

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2
นางสาวสุดคนึง แก้ววี
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจีรวรรณ จันทร์ศิริ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวปราณี ธูปบูชา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนายทศพล กาวิชัย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายนิรุต ปรีดาศักดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชายานยนต์นายสมชาย ฉัตรโพธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายวณิชโรจน์ สิงห์สุริยะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงนายประสิทธิ์ พรหมมินทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายปรเมษฐ์ นิธากร
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายปัญญา จันทร์เงิน
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางวลัยพร หอมทรัพย์
หัวหน้างาน งานการเงินนางสาวกาญจนา ปิ่นงาม
หัวหน้างาน งานบัญชีนางสาวอรสา คำเอียม
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนางชนัญชิดา อินทร์สุ่ม
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวจิราวดี เขาแก้ว
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนายสงคราม โฉมศรี
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายอาณัติ โกสิงห์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายอดิเรก สุ่มแสนหาญ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายธนา มหาการะเกตุ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายนิพนธ์ จริยาคุณา
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน

นายไพศาล อ่อนสกุล
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

นายสุทธิศักดิ์ เเสงเหลา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวดารารัตน์ รักพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ โตเกิด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวศิริทิพย์ ขจิตจรรยา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวหรรษา ดวงสุดา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวอชิรญาณ์ พรมมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายชรินทร์ กระจ่างถิ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชายานยนต์นายเป็นหนึ่ง นุ่มทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชายานยนต์นายชัยชนะ กำเนิดผล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายวิสิษฏ์ ก๋ามะละคร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนายธนศักดิ์ ปิ่นมณี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงนายสมมาตร นามดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายทองม้วน พระพิจิตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)ประวีณา รักพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายวิเชียร ถ้วนถี่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสมหมาย มงคล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายไชยา เขม้นเขตการ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)

นางสาววรรณาภา ยิ้มจู
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวสุธิดา ยอดเพชร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวมินตรา ทองคมขำ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวอมรรัตน์ หามนตรี
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวเเสงดาว สุวรรณกูล
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนายพสิษฐ์ คงสิบ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวอัมภวัลย์ นฤหาย
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุปรานอม เฮงตระกูลจินดา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวณัฐชา บุ่นจันทึก
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวรัฐณัฐ ศิริยศ
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวณฐพร จันทร์ทน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวพัชรีวรรณ พาณุพินทุ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวนุชนาถ ปั่นยวง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

นายยอดรัก ใจประเสริฐ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชายานยนต์