ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
27

• หญิง
23

รวม
50


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
40

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
3


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาการบัญชี
7

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชายานยนต์
7

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
7

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
3

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์หัวหน้าแผนกนางสาวจีรวรรณ จันทร์ศิริ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูอัตราจ้างนางสาวรัฐณัฐ ศิริยศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสุทธิศักดิ์ เเสงเหลา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวดารารัตน์ รักพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวพัชรีวรรณ พาณุพินทุ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวมินตรา ทองคมขำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธนพล อินดาวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธนาธิป โพธิ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
พนักงานราชการ(สอน)นายธนา มหาการะเกตุ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์