ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
27

• หญิง
23

รวม
50


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
40

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
3


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9

• แผนกวิชาการบัญชี
7

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชายานยนต์
7

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
7

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
7

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
3

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
แผนกวิชายานยนต์หัวหน้าแผนกนายสงคราม โฉมศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชายานยนต์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชายานยนต์
ครูประจำนายทรงชัย ไชยพรหมมา
ครูประจำ แผนกวิชายานยนต์
ครูอัตราจ้างนายเป็นหนึ่ง นุ่มทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชายานยนต์นายวิสิษฏ์ ก๋ามะละคร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชายานยนต์นายฤทธิเกียรติ มงคล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชายานยนต์
พนักงานราชการ(สอน)นายยอดรัก ใจประเสริฐ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชายานยนต์นายปัญญา จันทร์เงิน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชายานยนต์