ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
27

• หญิง
27

รวม
54


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
38

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
6


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชายานยนต์
6

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
5

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
8

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
7

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
9

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาหัวหน้างานนางสาวจีรวรรณ จันทร์ศิริ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่นางสาวณฐพร จันทร์ทน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงานนายธนา มหาการะเกตุ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายชัยชนะ กำเนิดผล
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสมมาตร นามดี
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสุทธิศักดิ์ เเสงเหลา
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายวิสิษฏ์ ก๋ามะละคร
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายฤทธิเกียรติ มงคล
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสิริชัย ติยะศรี
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา