ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
29

• หญิง
26

รวม
55


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
41

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
6


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• แผนกวิชายานยนต์
5

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
7

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
8

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
7

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
8

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา


นายอดิเรก สุ่มแสนหาญ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวณฐพร จันทร์ทน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายธนา มหาการะเกตุ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายชัยชนะ กำเนิดผล
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสมมาตร นามดี
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสุทธิศักดิ์ เเสงเหลา
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายวิสิษฏ์ ก๋ามะละคร
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสิริชัย ติยะศรี
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา