ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ชาย
27
• หญิง
27
รวม
54


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
1
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
38
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7
• ประถมศึกษา
2
• ไม่ระบุ
6


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• หัวหน้าแผนก
12
• ครูประจำ
4
• ครูอัตราจ้าง
32
• พนักงานราชการ(สอน)
15
• หัวหน้างาน
42
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
4
• เจ้าหน้าที่
13
• ผู้ช่วยงาน
89
• ผู้ดูแลระบบ
6


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7
• แผนกวิชาการบัญชี
5
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6
• แผนกวิชายานยนต์
6
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2
• แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
5
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4
• งานประชาสัมพันธ์
3
• งานบุคลากร
2
• งานการเงิน
5
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
6
• งานอาคารสถานที่
8
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2
• งานวางแผนและงบประมาณ
1
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3
• งานความร่วมมือ
2
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2
• งานปกครอง
7
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
9
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2
• งานครูที่ปรึกษา
1
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
6
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3
• งานทะเบียน
3
• งานวัดผลและประเมินผล
2
• งานสื่อการเรียนการสอน
3
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3
• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1
• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4
• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
54
รวม
54